Welkom in de onderzoeksELO-Evolutiepsychologie

Jan Guus Waldorp & Harry van de Wiel doen momenteel (in het kader van een Ph.D-thesis in het UMCG) onderzoek naar: Individuele verschillen in besluitvorming verklaard vanuit seksuele selectie. Gezien de aard van het vraagstuk en de stand van zaken in het veld is gekozen voor een pragmatische insteek: er wordt gestreefd naar verheldering, uitgaande van kennisconcepten als bouwstenen teneinde met bruikbare gevolgen een bijdrage te leveren aan de samenleving. Hier ligt het accent vooralsnog op het verwoorden van datgene waarvoor nog geen woorden zijn (Ten Bos).     

                                            

Aan de orde komen:


A. Aanleiding, legitimatie, doelstelling, strategie, opbouw en evolutiepsychologie als
epistemologisch kader

B. Een tentatief verklaringsmodel voor individuele verschillen in besluitvorming

C. Resultaten in de vorm van hypothesen

D. Kritische beschouwing van veelgebruikte modellen aan de hand van The Big Five

E. Toepassingen (TIMES)

F. Algehele discussie