3. Methode

Als onderzoeksmethode is gekozen voor een combinatie van literatuuronderzoek en action research. Gedurende de ontwikkeling van het op literatuur geschoeide theoretische kader, zijn op basis van dat kader de afgelopen 10 jaar een aantal veldexperimenten gedaan in de vorm van advieswerk aan diverse bedrijven en sectoren. Op basis van de aldus opgedane praktijkervaringen zijn de theoretische uitgangspunten bijgesteld, verfijnd en/of verder ontwikkeld. In module C. zijn een aantal van deze casus opgenomen in de vorm van geanonimiseerde adviesrapporten (zie ook Simons et al).

Een van de eerste opbrengsten van dit heen en weer pendelen tussen theorie en praktijk was dat de keten van mechanismen die seksuele reproductie verbindt met concreet menselijk gedrag i.c. individuele besluitvorming, nog niet in complete en gedetailleerde vorm was beschreven. 

Meer weten? Zie Inleiding