1.4 Life history indeling van TIMES

Bij de indeling van de fundamentele motivaties is rekening gehouden met twee factoren: de selectie aan de hand van de attributen, de hiervoor genoemde extended phenotypes, en Life history theory (LHT). LHT heeft daarbij betrekking op de onbewuste strategie die (het brein van) een individu investeert in tijd, moeite en energie in een of meerdere activiteiten in relatie tot zijn fitness. Dit resulteert in zijn positie op het continuum waaruit blijkt of hij primair een ‘snelle’ of kortstondige ‘r’ strategie volgt of een ‘langzame’, een ‘K’, of lange termijn strategie volgt. Daarbij zijn de r en de K elkaars covarianten.

             

Meer weten? Zie Taxonomie motivatieprofiel