2. Methode

Op basis van oriënterend literatuuronderzoek is gepostuleerd dat het onderwerp 'individuele verschillen in besluitvorming' op vruchtbare wijze kan worden bestudeerd vanuit een evolutiepsychologisch perspectief, waarbinnen het primaat ligt bij seksuele selectie. Daarnaast is, gezien de wetenschapsfilosofische stand van zaken in dat perspectief gekozen voor een pragmatische en systeemtheoretische insteek. Deze keuzes bepalen op hun beurt de gevolgde methode en de wijze waarop het onderzoeksobject wordt geconceptualiseerd. In steekwoorden: 

Theoretisch kader

Pragmatisme, Evolutiepsychologie, Systeemtheorie 

Methode

Vier fundamentele vragen, Literatuurstudie, Praktijkcasus

 

Conceptualisatie onderzoeksobject

Keten van adaptaties die Individuele verschillen in besluitvorming verbindt met Seksuele selectie

Alle drie de aspecten worden hier kort toegelicht:

  1. Het theoretisch kader
  2. Het methodologische kader i.c. de operationalisatie
  3. De conceptualisatie van het onderzoeksobject.

Meer weten? Zie Inleiding