Voorwoord proefschrift

De opbouw van dit proefschrift is alsvolgt: 

  1. Inleiding: relevantie onderzoek en vraagstelling
  2. De ontwikkeling van een nieuw theoretisch kader; op basis van evolutiepsychologisch literatuuronderzoek wordt gepostuleerd dat de belangrijkste oorzaak voor individuele verschillen in besluitvorming is gelegen in het fenomeen seksuele selectie
  3. Op basis van dit postulaat wordt een viertal hypotheses gepresenteerd die eveneens met literatuuronderzoek worden onderbouwd 
  4. Op basis van de aldus ontstane inzichten wordt een wezenlijk ander verklaringsmodel gegeven voor individuele verschillen in besluitvorming, waarin het concept fundamentele motivatie een centrale rol speelt
  5. Die centrale rol inzake individuele verschillen in besluitvorming vervult fundamentele motivatie via een aantal kenmerkende eigenschappen
  6. Op basis van die kenmerkende eigenschappen ontwikkelt het individu gedurende zijn (vroege) leven een bepaalde sociale strategie om te mediëren tussen de mens als individu en diens (vooral sociale) omgeving; 
  7. Het is deze mediërende functie die uiteindelijk individuele verschillen in besluitvorming tot een zowel flexibele als stabiele vorm van gedrag maakt.

Ad 2. Kritische beschouwing
• Op basis van de nieuwe inzichten worden een aantal bestaande en veel gebruikte manieren om individuele verschillen in besluitvorming te verklaren, kritisch tegen het licht gehouden.

Ad 3. Hardnekkige controverses in een andere perspectief
• Op basis van de nieuwe inzichten in individuele verschillen in besluitvorming is een nieuwe taxonomie opgesteld Mindlogyx
• Aan de hand van enkele essays worden hardnekkige vraagtukken en controverses in de psychologie in een andere perspectief geplaatst, zoals de vrije wil, de rol van ouders bij de opvoeding etc. 
• Op basis van het gehele betoog worden een aantal maatschappelijke consequenties geschetst van het kiezen van een fundamenteel andere benadering van (individueel) besluitvorming en daarmee gepaard gaand mensbeeld zoals dat ten grondslag ligt aan de persoonlijkheidsleer.

Afgesloten wordt met een discussie en mogelijk vervolgonderzoek.

Het wetenschappelijke betoog wordt hier en daar afgewisseld met wat doorgaans intermezzi worden genoemd. Hier wordt de term preludes gebruikt omdat deze bijdragen de kern gaan vormen van de binnenkort te verschijnen populairwetenschappelijk uitgave van dit proefschrift: Waldorp & van de Wiel: Klik!

Meer weten? Zie Evolutiepsychologie