1.4 Onderzoeksstrategie

De eerste strategische stap was om te komen tot een voorlopige, maar vooral werkbare definitie van de beide kernbegrippen: individuele besluitvorming en seksuele selectie.

De tweede strategische keuze binnen de wetenschappelijke missie van dit onderzoek richtte zich op de twee verschillende niveaus van het onderwerp besluitvorming:

Aangezien voor het beantwoorden van de inhoudelijke vraag eerste de methodische vraag moest worden beantwoord, werd besloten om als eerste een passend wetenschapsfilosofisch kader te kiezen. Leidraad daarbij was het idee dat de huidige impasse in de psychologie over individuele besluitvorming werd veroorzaakt door twee hoofdfactoren i.c. een omissie en een fout: 

De volgende strategische keuze betrof het managen van het project als geheel. Gezien de doelstellingen was sprake van een even ambitieus als omvangrijk project, waarbij al van tevoren duidelijk was dat veel activiteiten werkenderwijs zouden moeten worden ontwikkeld. Als derde onderdeel van de strategie werd daarom gekozen voor een een combinatie van literatuuronderzoek en action research. Gedurende de ontwikkeling van het op literatuur geschoeide theoretische en methodische kader, zijn op basis van dat kader de afgelopen 10 jaar een aantal veldexperimenten gedaan in de vorm van advieswerk aan diverse bedrijven en sectoren. Op basis van de aldus opgedane praktijkervaringen zijn de theoretische uitgangspunten bijgesteld, verfijnd en/of verder ontwikkeld.

Meer weten? Zie Aanleiding, legitimatie etc.